Regulamin

1.Wstęp

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego „pswb”, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pswb.pl, a także prawa i obowiązki użytkowników serwisu, jak i zakres odpowiedzialności oraz obowiązki podmiotu prowadzącego serwis „pswb”. Przed rejestracją użytkownicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień.

 

 

2. Definicje

 

1. Serwis – serwis „PSWB” znajdujący się pod adresem elektronicznym www.pswb.pl, stanowiący własność Administratora;

 

2. Administrator – PSWB LTD z siedzibą w Mansfield (NG182NU), 8 Babworth Court posiadający nr rejestru 13570694 nr telefonu: +48 576875931 lub +44 7727670354 adres e-mail: kontakt@pswb.pl; w sprawie reklamy: adres e-mail: reklama@pswb.pl będący właścicielem Serwisu;

 

3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług zaoferowanych przez Serwis;

 

4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usług odpłatnych w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nią działalnością zawodową lub gospodarczą;

 

5. Klient – Użytkownik lub Konsument dokonujący zakupu Usług lub towarów oferowanych przez Administratora;

 

6. Profil – strona Użytkownika w ramach Serwisu, do której uzyskuje on dostęp przy użyciu loginu oraz hasła, zawierająca jego dobrowolnie podane dane oraz zdjęcia przekazane przez niego do serwisu, z możliwością zapoznania się z nimi przez innych użytkowników; założenie Profilu poprzez Rejestrację i korzystanie z niego jest bezpłatne, chyba że Użytkownik chce skorzystać z Usług odpłatnych, jakie oferuje dodatkowo Administrator;

 

7. Usługa – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności Stron, poprzedzona Rejestracją Użytkownika;

 

8. Usługa odpłatna – usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, do której dostęp Użytkownik uzyskuje po uiszczeniu Ceny

 

9. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych, w tym danych o charakterze osobowym, niezbędnych dla utworzenia Profilu.

 

10. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Serwisu, służący Rejestracji Użytkownika.

 

11. Dane – zestaw danych Użytkownika, w tym danych o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu właściwego świadczenia Usług.

 

12. Pliki – pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika w Serwisie.

 

13. Cena – kwota należna Administratorowi za Usługi płatne, określona w funtach oraz – po stosownym przeliczeniu – w złotych polskich zawierająca cenę za towar/usługę oraz wszystkie związane z nią należności publicznoprawne; cena wyrażana w złotych stanowi przeliczenie waluty brytyjskiej w oparciu o NBP

 

14. Koszty dostawy – koszty dostawy towaru, jakie ponosi Użytkownik. Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

 

3. Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 

3. Nazwa Serwisu, wygląd graficzny, jego koncepcja, oprogramowanie stanowią własność Administratora i stanowią przedmiot ochrony prawnej.

 

4. Rejestracja

 

1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik dokonuje Rejestracji.

 

2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

 

3. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.pswb.pl.

 

4. Wypełnienie pól oznaczonych znakiem „*” jest niezbędne dla dokonania Rejestracji oraz korzystania z Serwisu.

 

5. Użytkownik podaje w szczególności:

imię i nazwisko,

nazwę Użytkownika,

adres e-mail,

miejscowość w Wielkiej Brytanii (miasto),

płeć,

nr telefonu w celu zweryfikowania autentyczności osoby rejestrującej się (zabezpieczenie przeciw botom oraz automatom).

6. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego i jego przesłanie poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że:

podane w Formularzu rejestracyjnym Dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym oraz podane zostały dobrowolnie,

zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności,

zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu.

7. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany nr telefonu wiadomość SMS wraz z kodem aktywacyjnym. Profil zostaje aktywowany po wprowadzeniu kodu w formularzu rejestracyjnym.

 

8. Użytkownik ma możliwość utworzenia Profilu w Serwisie poprzez połączenie z jego kontem na portalu społecznościowym „Facebook”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w takim wypadku zostaną zaimportowane jego Dane w zakresie:

imię i nazwisko,

data urodzenia,

miejsce pobytu,

status,

adres e-mail,

zdjęcie profilowe.

9. Połączenie konta w portalu „Facebook” z Profilem w Serwisie wiąże się z możliwością publikacji informacji przez Administratora dotyczących Serwisu, na osi czasu Użytkownika w portalu „Facebook”.

 

5. Profil

 

1. Korzystanie z Profilu jest możliwe po zalogowaniu się na stronie Serwisu, przy użyciu hasła oraz loginu podanego przez Użytkownika.

 

2. Hasło do profilu ma charakter poufny. Użytkownik może zmieniać swoje hasło dowolną ilość razy.

 

3. Zabrania się udostępniania swojego Profilu osobom trzecim, chyba że posiadaczem Profilu jest firma, która udostępnia utworzony Profil w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.

 

4. Dla jednego adresu e-mail może zostać utworzone tylko jeden Profil.

 

5. W ramach Profilu Użytkownik może w szczególności:

 

a) edytować swój Profil, zamieszczać w nim dodatkowe Dane i informacje o sobie oraz swój wizerunek,

b) Przesyłać innym Użytkownikom wiadomości tekstowe w ramach Serwisu,

c) zapraszać innych Użytkowników do grona swoich znajomych oraz dodawać znajomych,

d) zamieszczać komentarze, brać udział w forum dyskusyjnym,

e) zamieszczać i pobierać inne Pliki, w szczególności graficzne oraz tekstowe,

f) korzystać z funkcji serwisu wymagających rejestracji jak Forum, Poznajmy się w UK, Wspólne przejazdy

g) korzystać z innych, odpłatnych funkcjonalności Serwisu (np. dodawać ogłoszenia),

 

6. Użytkownik posiada możliwość uzupełniania swojego Profilu o dodatkowe informacje, których podanie jest dobrowolne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszystkie jego Dane zamieszczone w Profilu są widoczne dla innych Użytkowników, w tym jego przybliżona lokalizacja ustalona automatycznie na podstawie adresu IP urządzenia końcowego.

 

7. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w swoim Profilu, komentarzach, blogu, forach dyskusyjnych treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

8. Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celach badawczych, analitycznych oraz w celu przeprowadzania sondaży publicznych.

 

9. Niedozwolonym jest udostępnianie osobom trzecim Danych uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

 

10. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Profilu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

 

11. Usunięcie Profilu przez Użytkownika wiąże się z bezpowrotną utratą jego Danych zamieszczonych w Serwisie.

 

6. Odpowiedzialność

 

1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgody z jego przeznaczeniem oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, pornograficznych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 

2. Zabrania się nękania innych użytkowników w funkcji „wiadomości prywatne”. Konto użytkownika który nęka inne osoby zostanie usunięte.

 

3. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

 

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.

 

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych i Plików zamieszczanych przez Użytkowników.

 

7. Postanowienie ust. 5 powyżej nie ma zastosowania, jeśli Administrator poweźmie informację o nielegalnym charakterze Danych i Plików lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie Danych Użytkowników dokonane przez innych Użytkowników, jeśli nastąpiło ono z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

7. Forum oraz komentarze

 

1. Forum Serwisu służy do wymiany poglądów pomiędzy Użytkownikami Serwisu na różne tematy, w przeznaczonych do tego działach.

 

2. Treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie nie są poglądami i opiniami Administratora.

 

3. W celu uniknięcia powielania na forum wątków dotyczących takich samych tematów, zakładanie przez Użytkownika nowego wątku/tematu na forum powinno zostać poprzedzone skorzystaniem przez niego z wyszukiwarki tematów.

 

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

 

5. Podczas korzystania z forum zabrania się w szczególności:

publikacji treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, pornograficznych, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,

publikacji informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,

wykorzystywania Forum do zakładania innych klubów, stowarzyszeń, ich reklamowania oraz namawiania Użytkowników do przejścia lub odwiedzin innych stron internetowych o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Administratora, bez zgody Administratora,

publikacji reklam (w tym jako wizerunku Użytkownika),

celowego wywoływania sporów,

publikacji treści reklamowych/ogłoszeniowych (w tym jako wizerunek Użytkownika w jego Profilu),

publikacji wypowiedzi wyłącznie dużymi literami, z dużą ilością znaków zapytania, wykrzykników i wielokropków łamiących zasady polskiej pisowni, nadużywania wielkich liter w treści postów (zdania pisane wyłącznie wielkimi literami), a także pisania całej treści postu powiększonym lub zmniejszonym względem standardowego krojem pisma.

umieszczania na forum i w komentarzach treści niezgodnych z tematyką wątku,

umieszczania na forum i w komentarzach jednej wypowiedzi po drugiej (zaleca się korzystanie z możliwości edycji postu), chyba, że od poprzedniego wpisu upłynęło co najmniej 48 godzin,

zakładania na forum wątku z pytaniem, na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”,

zamieszczania ofert związanych z poszukiwaniem i oferowaniem nielegalnego oprogramowania i/lub przetworzonych elektronicznie treści chronionych prawem autorskim,

nadużywania emotikonów,

reklamowania usług Użytkownika lub podmiotów trzecich poprzez rozsyłanie do pozostałych Użytkowników wiadomości prywatnych,

reklamowania usług Użytkownika lub podmiotów trzecich poprzez rozsyłanie do pozostałych Użytkowników wiadomości za pomocą chata udostępnionego w Serwisie.

zamieszczania ogłoszeń lub zapytań w Serwisie, których przedmiotem jest sprzedaż lub kupno leków, anabolików, papierosów, alkoholu lub innego rodzaju używek.

 

6. Nad prawidłowym działaniem forum czuwają administratorzy forum oraz moderatorzy. Użytkownicy są zobowiązani zgłaszać im wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem forum i komentarzy, jak i przypadki złamania Regulaminu. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń administratorów i moderatorów.

 

7. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności określonymi w ust. 5 niniejszego Rozdziału, jak również z obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje administrator forum lub moderator, może dokonać blokady Profilu, uniemożliwiającej Użytkownikowi zalogowanie się do niego.

 

8. Zablokowanie Profilu, o którym mowa w ust. 7 powyżej powoduje niemożność zalogowania się do Serwisu i tym samym korzystanie z jego Usług do momentu odblokowania.

 

9. O dokonaniu blokady Użytkownik zostaje powiadomiony na adres e-mail podany w Profilu.

 

10. W razie dopuszczenia się przez Użytkownika naruszeń, które skutkowałyby ponowną blokadą, Administrator ma prawo do usunięcia Profilu Użytkownika.

 

11. O zamiarze usunięcia Profilu Użytkownik zostaje poinformowany na aktualny adres e-mail.

 

12. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Postępowanie reklamacyjne jest uregulowane przez postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

8. Ogłoszenia

 

  1. Usługa zamieszczania ogłoszeń, z zastrzeżeniem działów

– Sprzedam/ Kupię / Zamienię

– Praca – Szukam/ Oferuję

– Domy/Pokoje

jest odpłatna. Ogłoszenia bezpłatne dostępne są tylko na 14 dni.

 

2. Zamieszczanie ogłoszenia w Serwisie podlega opłacie zgodnej z cennikiem ogłoszeń. Zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie jest możliwe tylko w przypadku zarejestrowanych Użytkowników.

 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość ogłoszenia oraz jego treści.

 

4. Ogłoszenia są moderowane. Administrator dokłada starań, aby ogłoszenie ukazało się najszybciej jak najkrótszym czasie, nie dłuższym niż 24 h od jego przekazania przez Użytkownika do publikacji.

 

5. Nie publikuje się ogłoszeń:

nawołujących do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.)

zawierających informacje ściśle polityczne, służące propagowaniu danej opcji politycznej,

zawierających informacje łamiące przepisy prawa, naruszające dobra osobiste Użytkowników oraz podmiotów trzecich, obraźliwe, i wulgarne

będących prośbami o wsparcie finansowe (z wyjątkiem przekazywania 1% na rzecz OPP – Organizacje Pożytku Publicznego),

6. Z uwagi na umowy partnerskie, zawarte przez Administratora z jego partnerami, w Serwisie zabrania się zamieszczania ogłoszeń firm/osób oferujących takie usługi, jak:

a) doradztwo dla firm, otwieranie i zamykanie firm,

b) zawierających treści, które mogą być konkurencją dla portalu

c) pomoc w sprawach urzędowych, w tym pisanie odwołań, wniosków, rozliczanie podatków, składanie wniosków o zasiłki,

d) księgowość,

e) pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań, w tym odszkodowań dotyczących wypadków komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii oraz wypadków przy pracy w Wielkiej Brytanii,

f) tłumaczenia

g) pomoc w tworzeniu, korekcie i tłumaczeniu CV,

h) ubezpieczenia, m.in.: samochodu, domu, podróży, mieszkania, NNW,

i) kredyty (konsumenckie, hipoteczne, konsolidacyjne, samochodowe itd.)

j) Pakietów tv, internetu, operatorów komórkowych, dostawców gazu oraz prądu

 

– powyższy zakaz dotyczy wszystkich udostępnionych w ramach Serwisu kategorii ogłoszeń.

 

7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo niewyemitowania ogłoszenia lub jego usunięcia, jeżeli będzie ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w tym przedmiocie.

 

8. Każde ogłoszenie powinno być zamieszczone przez Użytkownika w odpowiedniej kategorii tematycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika w sposób nieprawidłowy. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo do przyporządkowania ogłoszenia do właściwej kategorii, biorąc pod uwagę treść ogłoszenia, jako kryterium przyporządkowania.

 

9. Zakazane jest zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie, których przedmiotem jest sprzedaż leków, anabolików, papierosów, alkoholu lub innego rodzaju używek.

 

10. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia, którego treść niezgodna jest z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, a w szczególności określonymi w niniejszym Rozdziale, dotyczącymi danej kategorii ogłoszeń, Administratorowi przysługuje prawo usunięcia takiego ogłoszenia, o czym Administrator poinformuje Użytkownika.

 

11. Prawo do zablokowania Profilu lub jego usunięcia (a tym samym niemożności publikacji przez niego ogłoszeń), o którym mowa w Rozdziale 7 niniejszego Regulaminu znajduje odpowiednio zastosowanie do publikacji ogłoszeń.

 

12. Administrator nie jest pośrednikiem ani stroną transakcji, do których zawarcia dochodzi w następstwie publikacji ogłoszenia. Administrator udostępnia Użytkownikowi jedynie narzędzie umożliwiające publikację ogłoszenia.

 

13. Publikacja ogłoszenia odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego znajdującego się w zakładce Serwisu o nazwie „Ogłoszenia; dodaj ogłoszenie”.

 

14. Po wypełnieniu formularza Użytkownik potwierdza chęć publikacji odpłatnego ogłoszenia i zobowiązuje się do zapłaty Ceny wskazanej w Serwisie (Cennik znajduje się pod formularzem publikacji ogłoszenia) poprzez naciśnięcie przycisku „DODAJ OGŁOSZENIE” Kliknięcie przycisku powoduje zawarcie umowy o świadczenie Usługi odpłatnej.

 

15. Po dokonaniu potwierdzenia chęci publikacji płatnego ogłoszenia zobowiązuje się do uiszczenia opłaty wg cennika. Dane do opłaty wraz z tytułem wpłaty zgłaszający otrzymuję na adres email, który podał w zgłoszeniu. Termin płatności za ogłoszenie to 12h od czasu kliknięcia przycisku ,, dodaj ogłoszenie ‘’

16. Po dokonaniu płatności Użytkownik na podany adres email otrzymuje potwierdzenie oraz ma on możliwość zgłoszenia chęci otrzymania faktury. W tym celu, Użytkownik podaje dane niezbędne dla jej wystawienia w zakresie: nazwa, kraj, adres, nr rejestru lub NIP

 

17. Publikacja ogłoszenia odbywa się po otrzymaniu przez Administratora opłaty za Usługę. Dniem dokonania płatności jest dzień uznania płatności na rachunku bankowym Administratora.

 

18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na charakter Usługi zamieszczenia ogłoszenia, umowa o świadczenie tejże Usługi jest umową, w której przedsiębiorca z chwilą zamieszczenia ogłoszenia wykonuje ją w pełni – zostaje ona zrealizowana w całości. W związku z powyższym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 

19. W przypadku usunięcia ogłoszenia z powodu niezgodności jego treści z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje zwrot uiszczonej Ceny za Usługę, obliczony proporcjonalnie do wykorzystanego okresu, za jaki Użytkownik zapłacił. Zwrot obliczany jest według następującego wzoru: (cena za wybraną usługę : ilość dni za jakie użytkownik zapłacił) * ilość dni, jakie pozostały do końca okresu, na jaki ogłoszenie zostało zamieszczone. W przypadku blokady lub usunięcia profilu nie przysługuje zwrot za wykonaną usługę.

 

20. Zwrot uiszczonej Ceny odbywa się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego.

 

9. Usługi odpłatne – sprzedaż towarów

 

1. Administrator umożliwia Użytkownikom Serwisu oraz osobom trzecim, nie posiadających Profilu w ramach Serwisu, odpłatny zakup oferowanych przez siebie towarów, takich jak w szczególności kalendarze, gadżety związane z PSWB.

 

2. Komunikacja z Klientem dokonującym zakupu odbywa się drogą elektroniczną, tj. poprzez e-mail. W sprawach związanych z realizacją zawartej umowy (złożonego zamówienia) Użytkownik może się kontaktować drogą mailową na adres: sklep@pswb.pl lub telefonicznie pod numer: +44 7727670354

 

3. W celu dokonania zakupu, Klient wypełnia formularz zamówienia, podając w nim następujące dane osobowe:

nr telefonu,

status (osoba prywatna/firma),

imię i nazwisko,

adres,

adres e-mail.

4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza Klient otrzymuje na email dane do przelewu, który należy opłacić w ciągu 12 godzin.

5. Po kliknięciu „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Klient wraz z firmą PSWB LTD zawiera umowę o świadczenie Usługi odpłatnej – umowę sprzedaży towaru.

 

6. Klient otrzymuje potwierdzenie zawarcia umowy na podany przez siebie adres e-mail.

 

7. Wysyłka zamówionego towaru odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora opłaty za Usługę. Dniem dokonania płatności jest dzień uznania płatności na rachunku bankowym Administratora.

 

8. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

9. W przypadku odstąpienia od umowy klient ponosi koszt odesłania towaru do Administratora. Klient zobowiązany jest odesłać towar w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, za pośrednictwem operatora pocztowego, wybierając zwyczajowo przyjęty, najtańszy sposób dostawy.

 

10. Odsyłany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu i nie powinien nosić śladów użytkowania.

 

11. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot uiszczonej Ceny oraz Kosztów dostawy. Zwrot następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy przysługuje prawo wstrzymania się ze zwrotem należności do czasu otrzymania zwrotnego towaru.

 

12. Zwrot należności odbywa się taką samą drogą, jaką Klient dokonał płatności na rzecz Administratora (przelew na rachunek bankowy).

 

13. Oferowane przez Administratora towary są pełnowartościowe i wolne od wad. Administrator odpowiada za niezgodność towaru z umową.

 

10. Reklamacje

 

1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz realizacją, zawieraniem Umów Użytkownicy/Klienci mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy: kontakt@pswb.pl .

 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik/Klient podaje informacje umożliwiające jego rozpatrzenie, w szczególności:

swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko),

dane kontaktowe (adres e-mail, ewentualnie dodatkowo numer telefonu),

opis problemu,

zakres żądań.

3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od ich otrzymania. W razie wątpliwości co do treści reklamacji, Administrator zwróci się do Użytkownika z prośbą o doprecyzowanie dokonanego zgłoszenia.

 

4. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

 

11. Prawo własności intelektualnej i ochrona wizerunku

 

 

1.Użytkownik oświadcza, że udostępnione przez niego Dane, Pliki oraz inne treści zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności że Użytkownik posiada pełnię autorskich praw majątkowych do wypowiedzi oraz Plików umieszczanych w Serwisie oraz zapewnia Administratora, że udostępniając je nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich lub dóbr osobistych.

 

 

2.Poprzez umieszczenie Pliku lub innej treści w portalu, Użytkownik oświadcza, że są one zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Administratorowi w jakimkolwiek związku z tymi wypowiedziami lub Pikami, Użytkownik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności i zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty poniesione przez Administratora w związku z tym roszczeniem, w tym koszty obsługi prawnej.

 

 

3.Poprzez zamieszczenie Danych, Plików lub innych treści w Serwisie, w szczególności wizerunku, wpisów na forum lub innych materiałów Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, reprodukowanie, tłumaczenie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem, jednocześnie potwierdzając i zapewniając Administratora, że posiada wszelkie prawa, kompetencje i upoważnienia konieczne w celu udzielenia tej licencji.

 

 

4.Udzielając licencji, Użytkownik uprawnia Administratora także do edycji Danych, Plików lub innych treści w Serwisie przed ich dalszą eksploatacją zgodnie z ust. 3 powyżej, poprzez dokonywanie w nich zmian edytorskich, które nie będą uznawane za ingerencję w utwór objęty autorskimi prawami osobistymi.

 

 

5.Zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej, pomimo usunięcia Profilu Użytkownika, zamieszczone przez Użytkownika Dane, Pliki lub inne treści w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Administratora w późniejszym czasie, w zakresie opisanym w ust. 3 i 4 powyżej.

 

 

6.Użytkownik ma prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie, z zastrzeżeniem, że w oparciu o licencję jakiej Użytkownik udziela Administratorowi zgodnie z ust. 3 powyżej, Dane, Pliki lub inne treści mogą być w dalszym ciągu dostępne w Serwisie z taką zmianą, iż nie zostanie wskazane od jakiego Użytkownika pochodzą.

 

12. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, w postaci umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie.

 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług lub wprowadzenia nowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownicy/Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.pswb.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu”.

 

3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Profil uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie usunięcie swojego Profilu w Serwisie.

 

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Mansfield 18.09.2021